[ To skip navigation click here ]

Gaelic Plan Officer

Job summary

Salary
£38541 - £46599
Location
Edinburgh
Hours
Around 37.00 per week
Closing Date
11 November 2020 at midnight
Reference
IRC84447E
Employment Type
Permanent Employee

Gaelic Plan Officer
Oifigear Plana Gàidhlig 


We are currently seeking applications for a Gaelic Plan Officer within the Gaelic and Scots team in Learning Directorate based in Edinburgh. This is a permanent and pensionable appointment and new entrants will normally start on the minimum of the pay range. Candidates with a disability who meet the essential criteria below will be invited to the assessments.

This post is responsible for implementing the duties in the Scottish Government Gaelic Plan, for significant translation duties, for language related tasks and supporting other SG colleagues with their Gaelic needs such as Gaelic standardised assessments.
Qualifications Required
For jobs in Band B & C you must hold a minimum of 3 Highers or equivalent and for this post there is a particular requirement you must have studied Gaelic to degree level.
Other qualifications equivalent to these may also be acceptable, if you are in any doubt please contact to discuss.
Please note: If you fail to demonstrate how you meet the minimum qualifications as stated above, your application will be automatically sifted out.
Essential Criteria
1. Gaelic language skills, oral and written.
2. Communication skills, written and oral.
3. Team working and building good relationships.
4. Ability to work by self and to set deadlines.
Important Information Regarding Interviews
In recognition of the Scottish Government's ongoing measures and guidance in its response to Covid-19 (Coronavirus), we would like to advise applicants that a decision has been taken that all interviews must be conducted in a virtual/remote setting.
In order to facilitate this new way of working, we are asking all applicants to ensure that they have a suitable space to complete the virtual interview as well as a personal device of choice with an account registered to the 'Zoom' app by which you can undertake the interview/assessment if selected. We are also asking you to ensure that your personal Wi-Fi/Broadband capacity will be sufficient to carry both audio and video feeds to undertake the interview. This will then ensure that there are no issues incurred during the interview.
As part of the interview, you will also be asked to complete a short piece of translation from English to Gaelic.  For this you will be provided with the text to be translated and online links to Gaelic-English dictionaries if required.  This will be a timed exercise and you will need to provide an email address for this purpose.
Further Information
For further information on this vacancy please download and review the "Person Specification and Further Information for Job Applicants" which you will find below. To apply, you must fully complete and submit an online application via this website before the closing date.  For this post, applications will be welcolmed in either English or Gaelic. To learn more about this opportunity, please contact Douglas Ansdell who can be reached at douglas.ansdell@gov.scot 
If you experience any difficulties accessing our website or completing the online application form, please contact Resourcing via EMAIL. recruitment@gov.scot


ADDITONAL INFORMATION

Gaelic Plan Officer

Scottish Government
Oifigear Plana Gàidhlig
Riaghaltas na h-Alba
Tha sinn a’ coimhead airson tagraidhean airson dreuchd Oifigear Plana Gàidhlig taobh-staigh sgioba na Gàidhlig agus Albais ann an Buidheann-Stiùiridh an Ionnsachaidh stèidhichte ann an Dùn Èideann. ’S e obair làn-ùine a tha seo le peinnsean. Mar as trice tòisichidh luchd-inntrigidh ùr air an ìre pàighidh as ìsle. Thèid cuireadh a thoirt do thagraichean le ciorram a  choileanas na slatan-tomhais riatanach gu h-ìosal.
Tha uallach air an dreuchd seo airson: cur an gnìomh dleastanasan Phlana Gàidhlig SG, dleastanasan eadar-theangachaidh cudromach, gnìomhan cànain agus taic a thoirt do cho-obraichean SG eile le na feumalachdan Gàidhlig aca, leithid measaidhean àbhaisteach Gàidhlig.
Teisteanasan deatamach
Airson dreuchdan ann am Bann B & C feumaidh tu co-dhiù 3 Teisteanasan Nàiseanta Àrd-ìre no a leithid a chumail agus airson na dreuchd seo tha riatanas sònraichte ann gum feum ceum Gàidhlig a bhith agad. Is dòcha gun gabhar ri teisteanasan co-ionann riutha sin, ma tha teagamh sam bith agad cuir fios thugainn airson tuilleadh còmhraidh.
Cuimhnich: Mura h-urrainn dhut sealltainn mar a choileanas tu na teisteanasan as ìsle mar a chaidh a mhìneachadh gu h-àrd, cha tèid beachdachadh air an tagradh agad.
Slatan-tomhais riatanach
1. Sgilean cànain Gàidhlig, ann an còmhradh agus sgrìobhadh.
2. Sgilean conaltraidh, sgrìobhte agus labhairteach.
3. Sgilean obair-sgioba agus comasach air deagh dhàimhean a thogail.
4. Comas a bhith ag obair leat fhèin agus comasach air cinn-latha a shuidheachadh.
Fiosrachadh cudromach a thaobh agallamhan 
Mar chomharra air ceumannan agus stiùireadh leantainneach Riaghaltas na h-Alba na fhreagairt do Covid-19 (Coròna-Bhìoras), bu mhath leinn comhairle a thoirt do thagraichean gun deach co-dhùnadh gum feumar a h-uile agallamh a dhèanamh ann an suidheachadh brìgheil/air-loidhne.
Gus an dòigh-obrach ùr seo a choileanadh, tha sinn ag iarraidh air a h-uile tagraiche dèanamh cinnteach gu bheil àite freagarrach aca airson an agallamh brìgheil a dhèanamh, a bharrachd air inneal leis an app ‘Zoom’ gus an urrainn dhut an agallamh/measadh a dhèanamh, ma thèid do thaghadh. Tha sinn cuideachd ag iarraidh ort dearbhadh gun gabh do ghoireas Wi-Fi/Bann-leathann pearsanta fuaim agus bhidio a ghiùlan gus an agallamh a dhèanamh. Nì seo cinnteach an uairsin nach tig cùisean sam bith anns an rathad tron agallamh.
Mar phàirt dhen agallamh, thèid iarraidh ort cuideachd pìos eadar-theangachaidh goirid a chrìochnachadh bho Bheurla gu Gàidhlig. Gheibh thu an teacsa son eadar-theangachadh agus ceanglaichean air-loidhne gu faclairean Gàidhlig-Beurla ma bhios feum orra. ’S e eacarsaich ùineail a tha seo agus feumaidh tu seòladh post-d a thoirt dhuinn airson seo.
Barrachd fiosrachaidh
Airson tuilleadh fiosrachaidh mun obair seo, luchdaich agus gabh aire dhen "Person Specification and Further Information for Job Applicants" a gheibh thu gu h-ìosal. Gus tagradh a dhèanamh, feumaidh tu iarrtas air-loidhne a chur a-steach tron làrach-lìn seo ron cheann-latha dùnaidh. Airson na dreuchd seo, faodaidh tagraidhean a bhith ann an Gàidhlig neo Beurla. Gus barrachd ionnsachadh mun chothrom seo, cuir fios gu Douglas Ansdell aig douglas.ansdell@gov.scot 

Apply for this job

You should read each of the Essential Criteria and think about a time or an example that can help demonstrate your knowledge/skills. Remember, this must be evidence based and your answers should be clear, concise and reflect what actions you undertook. You may want to use the STAR(R) approach to respond to each criterion.


Other things you can do with this job

 

Get Acrobat Reader You will need Adobe Acrobat Reader to view PDF documents. To download it for free please click on the logo.